top of page

2021 ICC Tahkim Kuralları Değişiklikleri Neler Getiriyor?

1 ocak 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce "ICC") Tahkim Kuralları 2021 ("2021 Kuralları") ile bazı önemli değişilikler getirilmiştir.


Tarafların Temsili


2021 Kuralları'nın 17. maddesinin başlığı “Tarafların Temsili” olarak değiştirilmiş ve tarafların temsilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bunun ICC Sekreterliğine, hakem heyetine ve diğer taraflara derhal bildirilmesi gerektiği öngörülmüştür. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ise, temsilcilerde meydana gelen değişiklik neticesinde hakemlerden biri ile bir menfaat çatışması doğar ise, hakem heyetine tamamen veya kısmen hariç tutulması dahil olmak üzere gerekli her türlü önlemi alma imkânı tanınmıştır.


Üçüncü Kişi Finansmanı


2021 Kuralları’nın madde 11/7 uyarınca, taraflar, yargılamanın sonucundan bir ekonomik çıkarı bulunan ve iddia veya savunmalara ilişkin masrafların karşılanmasını üstlenen bir üçüncü kişi finansörün varlığını ve kimliğini, Sekretarya, hakem heyeti ve diğer taraflara derhal bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Tahkim yargılamasına ilişkin masrafların bir kısmının veya tamamının, taraflardan biri lehine ödenmek üzere, tahkim yargılamasına taraf olmayan bir üçüncü kişi tarafından finanse edilmesi, üçüncü kişi finansmanı olarak adlandırılmaktadır.


Hakem Heyetinin Oluşturulmasında Divanın Yetkisi


Çeşitli tartışmalara şimdiden konu olan bir değişiklik ise, 2021 Kuralları ile getirilen, 12. maddenin 9. fıkrası ile, hakem heyetinin oluşturulması bakımından ICC Divanı’na tanınmış olan yeni yetkidir. Düzenlemeye göre ICC Divan'ı, istisnai hallerde, hakem kararının geçerliliğini etkileyebilecek bir taraf eşitliğine veya hakkaniyete aykırılık riskinin oluşmasını önlemek için, tahkim anlaşmasında farklı bir hakem atama usulü öngörülmüş olsa dahi, hakem heyetinin tüm üyelerini belirleyebilecektir.


Duruşmaların Uzaktan Gerçekleştirilmesi


2020 yılında yaşanılan Koronavirüs pandemi sürecinde getirileren kısıtlamalar kapsamında, fiziki duruşmalarda yaşanan zoruluklar göz önünde bulundurularak 2021 Kuralları’nın 26. maddesinin ilk fıkrasında yapılan değişiklikle, duruşmaların uzaktan gerçekleştirilmesine ilişkin düzenleme getirilmiştir. Anılan maddeye göre hakem heyeti, tarafların görüşlerini alarak ve olayla ilgili durum ve koşullara dayanarak, duruşmaların tarafların fiziksel katılımı veya video-konferans, telefon veya diğer uygun iletişim yöntemleri aracılığı ile uzaktan gerçekleştirilmesine karar verebilecektir.


Tahkim Kurulu tarafından Değerlendirilmeyen Talepler için Ek Karar


2021 Kuralları ile gelen madde 36/3 uyarınca, taraflar, nihai kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde, hakem heyetinin nihai kararda değinmediği iddialar hakkında ek karar verilmesini talep edebilecektir. Başvurunun hakem heyetine iletilmesinden sonra diğer taraf veya taraflara, bu talep hakkında yorumlarını sunmaları için, genel olarak 30 günü geçmemek üzere süre tanınacaktır.


Davaya Katılma


2021 Kuralları madde 7/5'te yapılan değişiklik ile, davaya katılmanın, hakem seçimi onaylandıktan veya hakem ataması yapıldıktan sonra mümkün olabilmesi için, davaya katılması talep edilen tarafın, mevcut hakem heyetini ve oluşturulmuşsa görev belgesini kabul etmesi gerekmektedir. Katılma talebine ilişkin olarak hakem heyetinin de bu yönde karar alması aranacaktır. Yine anılan madde uyarınca, hakem heyeti, talebe ilişkin değerlendirmesinde, hakem heyetinin davaya katılacak taraf üzerinde ilk görünüşte yetkiye sahip olup olmadığı, katılma talebinin zamanlaması, muhtemel menfaat çatışmaları ve davaya katılmanın tahkim usulüne etkileri dahil olmak üzere tüm ilgili koşulları dikkate almalıdır.


ICC 2021 Kurallarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/rules-of-arbitration-2021/

28 görüntüleme0 yorum
bottom of page