top of page

2021 Yılına İlişkin Temerrüt Faizi Oranı ve Asgari Giderim Tutarı Resmi Gazete'de İlan Edildi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530/7. maddesi uyarınca, alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde, faiz oranının ve tahsil masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından her yıl Ocak ayında ilan edileceği düzenlenmiştir.


2 Ocak 2021 tarihli ve 31352 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ ile, mal ve hizmet tedarikinde, alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faizi oranının sözleşmede öngörülmemesi veya ilgili sözleşme hükmünün geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranının %18,25 (yüzde on sekiz yirmi beş), alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarının ise 385,00 TL (üç yüz seksen beş Türk Lirası) olarak uygulanacağı ilan edilmiştir.


Belirlenen bu oran ve tutar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.


İlgili Tebliğ metnine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210102-6.pdf

20 görüntüleme0 yorum
bottom of page