7262 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanununda Getirilen Değişiklikler

31 Aralık 2020 tarihli ve (5. mükerrer) 31351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'un ("Kanun") ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ("TTK") önemli değişiklikler getirilmiştir.


Hamiline Yazılı Payların ve Pay Sahiplerinin MKK'ya Bildirimi

Kanun madde 31 ile pay senedi bastırılmasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı TTK madde 486 hükmünde değişiklikler getirilmiş, bu kapsamda hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgilerin, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna ("MKK") bildirimi zorunlu kılınmıştır.


Kanun madde 32 kapsamında ise, hamiline yazılı pay senetlerinin zilyetliğin devri ile devredilebileceğini öngören TTK madde 489'da yapılan değişiklik ile, bu pay senetlerinin devri için MKK'ya bildirim zorunlu kılınmıştır. MKK'ya bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, TTK'dan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacaklardır.


Kanun madde 34 ile TTK'ya geçici madde 14 hükmü eklenmiş ve hamiline yazılı pay sahiplerinin, 31 Aralık 2021 tarihine kadar MKK'ya bildirilmek üzere, pay senetleri ile birlikte ilgili anonim şirkete başvurmaları zorunlu kılınmıştır. Başvuru akabinde şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK'ya bildirmekle yükümlüdür. Pay sahipleri TTK'dan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamayacaktır.


Hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve esaslar ve bu kayıtlarla ilgili verilecek hizmet kapsamında alınacak ücretlerin Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek bir tebliğ ile belirleneceği de hükme bağlanmıştır.


Kanun madde 33 kapsamında, TTK madde 562'ye aşağıda yer alan fıkralar eklenmiş, yukarıda açıklanan 486 ve 489'da düzenlenen bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde aşağıda yer alan tutarlar idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir:

"a) 486'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası,

b) 489'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar beş bin Türk lirası,"


Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması

Kanun madde 27 ile TTK madde 64/4'e eklenen cümleler kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilecektir.


Genel Kurula Katılma

Yönetim kurulu tarafından, genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listenin MKK'dan sağlanacak pay sahipleri çizelgesine göre düzenleneceğini öngören TTK madde 417'ye hükmünde yer alan, “Sermaye Piyasası Kanununun 10/A” ibaresi “hamiline yazılı pay sahipleri ile Sermaye Piyasası Kanununun 13'üncü” şeklinde değiştirilmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


Anılan maddenin 5. fıkrasına yapılan değişiklik kapsamında, (i) pay sahipleri çizelgesinin MKK'dan sağlanmasının usul ve esasları, (ii) gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve (iii) ilgili diğer konuların, Sermaye Piyasası Kanunu madde 13 uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun yanı sıra, hamiline yazılı paylar bakımından da Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tebliğ ile düzenleneceği hükme bağlanmıştır.


Benimsenen sisteme paralel olarak TTK madde 415'in üçüncü fıkrası da madde kapsamından çıkartılmıştır.


İlgili Kanun metnine aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-19.htm

87 görüntüleme0 yorum