top of page

7316 sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler


Giriş

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Değişiklik Kanunu") 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Değişiklik Kanunu'na ilişkin başlıca değişikliklere bilgi notumuzun devamında yer verilmiştir.


Kurumlar Vergisi Kanunu


Değişiklik Kanunu madde 11 ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na ("KVK") geçici madde 13 eklenmiştir. İlgili madde uyarınca, KVK'nın 32'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için ise %23 olarak uygulanacaktır.


Mevzubahis düzenleme, 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da ("6183 sayılı Kanun") getirilen değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilecektir:


6183 sayılı Kanun'a eklenen madde 97/A hükmü ile menkul ve gayrimenkul malların bu 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırma ile satılabileceği öngörülmüş, elektronik ortamda satışa ilişkin usul de ayrıca hüküm ile düzenlenmiştir.


Anılan hüküm kapsamında, artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.


6183 sayılı Kanun'un 85'inci maddesinde getirilen değişiklik ile haczedilen ve muhafazası tehlikeli veya masraflı menkul malların pazarlık usulü satılabileceği hükme bağlanmıştır. Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5'i nispetinde para teminat olarak alınacaktır.


Madde 86'da getirilen değişiklik uyarınca ise, artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 faiz yerine, bu kişilerden tecil faizi oranında faiz alınacağı düzenlenmiştir.


Özel Tüketim Vergisi Kanunu


Değişiklik Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere tesliminde vergilendirileceği düzenlenmiştir.


Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Sermaye Piyasası Kanunu


6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında yapılan değişiklik ile yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan emanet ve alacakların Yatırımcı Tazmin Merkezine ("YTM") gelir kaydedilmesine ilişkin uygulamada değişikliğe gidilmiştir.


Hükmün yeni hali kapsamında, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan emanet ve alacaklar, en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye artık emaneten devredilecektir.


YTM’ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donacaktır.


Bu emanet ve alacakların devri, izlenmesi, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ile başvuran hak sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecektir.


Ancak, belirtmekte fayda vardır ki Değişiklik Kanunu'nun yayımlandığı tarihten önce YTM’ye gelir kaydedilen tutarlar iade edilemeyecektir.Değişiklik Kanunu'na ilişkin metne buradan ulaşabilirsiniz.


45 görüntüleme0 yorum
bottom of page