Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

29 Mayıs 2021 tarihli ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır. Getirilen değişiklikler uyarınca genel kurul toplantı yerinde fiziki ve/veya elektronik ortada hazır bulunacak evraklar arasına hazır bulunanlar listesi ile varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan ("MKK") sağlanan pay sahipleri çizelgesi de eklenmiştir.


Yönetmeliğin Hazır Bulunanlar Listesi başlıklı 16’ncı maddesinde gerçekleştirilen değişiklikler uyarıca; genel kurul toplantısında katılabilecekler listesi, 6362 sayılı Kanun'un 13’üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar ile hamiline yazılı paylar bakımından MKK sağlanan pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre yönetim kurulunca hazırlanacak ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanacaktır.


18’inci maddenin 3’üncü fıkrasındaki değişiklik kapsamında; hamiline yazılı pay senedi sahipleri MKK'dan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabilecekleri belirtilmiştir.


Bununla birlikte, eklenen Hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş hükmü başlıklı Geçici Madde 3 uyarınca 31 Aralık 2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar Kanunun geçici 13’üncü maddesi uyarınca MKK'ya bildirmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz MKK'ya bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dahil edecek, hamiline yazılı pay senedi sahibi gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesine imza atabilecektir.


Sonuç olarak, değişiklikler ile anonim şirketlerin genel kurullarına katılım sağlayacak kişiler için MKK'dan sağlanacak hususlara ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.


İlgili Yönetmeliğe aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210529-1.htm

27 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör