top of page

Banka ve Kredi Kartları Yönetmeliğinde Değişiklikler Getirildi

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Eylül 2020 tarihli ve 31255 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Anılan yönetmelik kapsamındaki düzenlemeler neticesinde, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te ("Yönetmelik") bazı değişiklikler getirilmiştir.

 

Takas ve mahsup işlemleri yapan kuruluşlar

Yönetmelik kapsamında getirilen değişiklikler incelenmeden önce, değişikliklere konu dayanak mevzuattaki güncel düzenlemelerin açıklanması faydalı olacaktır. Bilindiği üzere, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı (“Torba Yasa”). Torba Yasa kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK"), 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da (“6493 sayılı Kanun”) yer alan yetkileri, T.C. Merkez Bankası'na devredilmişti.


5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’da ("5464 Sayılı Kanun") düzenlenen “takas ve mahsup” işlemleri aslında ödeme sistemi işleticiliği ve dolayısıyla 6493 sayılı Kanun'un uygulama alanı kapsamında olduğundan ve Torba Yasa ile ödemeler alanındaki tüm yetkiler Merkez Bankası’na devredildiğinden takas ve mahsup işlemleri 5464 sayılı Kanun kapsamı dışında bırakılmıştı.


5464 sayılı Kanun'un ikincil mevzuatı niteliğinde olan Yönetmelik'e de yukarıda anılan düzenlemeler yansıtılmış ve takas ve mahsup işlemi yapan kuruluşlar ve bu kuruluşlara ilişkin ifadeler Yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır.


Kalıcı veri saklayıcısı

Yönetmelik ile getirilen bir diğer değişiklik ise, madde 4/(l) bendine eklenen kalıcı veri saklayıcısı tanımıdır. Kalıcı veri saklayıcısı, "Kart hamilinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam" olarak tanımlanmıştır.


Bununla birlikte, Yönetmelik Madde 17 kapsamında, kart çıkaran kuruluş ile kart hamilleri arasında akdedilecek sözleşmelerin bir örneğinin, kart hamiline ve varsa kefiline, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi gerekeceği düzenlenmiştir. İlaveten, madde 17'nin 2. ve 3. fıkraları kapsamında sayılan hususların da, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile kart hamiline bildirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.


Kredi kartı limitinde değişiklik

Yönetmelik madde 22/3 uyarınca, ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti, 1000 TL olarak belirlenmiş iken, Kurul tarafından 5464 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 47'nci maddesi uyarınca belirlenen tutarı geçemeyeceği yönünde değişikliğe uğramıştır.


5464 sayılı Kanun'un 47'inci madde hükmü ise, 5464 sayılı Kanun'da yer alan parasal tutar ve sınırlardan her birinin, her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyatları endeksindeki artış oranının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere Kurul kararıyla artırılabileceğini düzenlemektedir.


İlaveten bu sınırlamalanın, maddenin birinci fıkrası uyarınca nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden karşılığı tahsis edilen kredi kartı limitlerinde uygulanmayacağı düzenlenmiştir.


Diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetleri

Yönetmelik'İn 16'ıncı maddesine 5. fıkra eklenmiş ve anılan fıkra ile, üye işyerleri ile anlaşma yapma faaliyeti izni alan kuruluşların, 6493 sayılı Kanun kapsamında bankalar dışındaki diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarından biri olması halinde bu kuruluşların Yönetmelik ek-5'te yer alan bilgileri her hesap dönemini takip eden Nisan ayının on beşinci gününe kadar Kuruma göndereceği hükme bağlanmıştır.


İlaveten, Yönetmelik Madde 27/A'ya 9. fıkra eklenmiş ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşun anlaşma yaptığı üye işyerinin, 6493 sayılı Kanuna tabi ödeme veya elektronik para kuruluşu olması ve bu kuruluşun üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan temin ettiği POS’ları alt işyerlerine kullandırması durumunda; bu kuruluşlarca POS’un kullandırıldığı alt işyerinin bildirilmesi ve alt işyerleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerin POS’u temin eden üye işyeri anlaşması yapan kuruluş tarafından işlem bazında takip edilebilmesine imkân sağlanması zorunlu tutulmuştur.


İlgili Yönetmelik metnine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11180&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Mevzuat değişikliğine ilişkin karşılaştırma tablosunu aşağıdaki slayt üzerinden inceleyebilirsiniz.

25 görüntüleme0 yorum
bottom of page