Elektrik Piyasası Mevzuatı Değişiklikleri

2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7257 Sayılı Kanun“) ile enerji piyasası mevzuatı kapsamında birçok mevzuatta değişiklikler söz konusu olmuştur. Bu yazımızda elektrik piyasası mevzuatına ilişkin değişikliklere değinilecektir.


5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da (“5346 Sayılı Kanun“)


Madde 6/f. 2'ye eklenen hüküm ile, lisanssız üretim faaliyetinde bulunan tesisler için, on yıllık sürenin bitiminden itibaren lisans süresi boyunca, elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının yüzde on beşinin YEK Destekleme Mekanizmasına katkı bedeli olarak ödenmesi koşuluyla, lisanslı üretim faaliyetine geçilmesine ve/veya ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için uygulanacak fiyata ilişkin esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği düzenlenerek lisanssız üretim yapan tesisler için önemli bir değişiklik getirilmiştir.


5346 sayılı Kanun'un önceki hali kapsamında, YEKDEM'e bir sonraki takvim yılında tabi olmak isteyenlerin, 31 Ekim tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("Kurum") başvurmaları gerekli idi. Madde 6/ f. 4'e eklenen hüküm kapsamında, işletmeye giren lisanslı üretim tesislerinin Kurum'a, yine Kurum tarafından belirlenecek tarihe kadar başvuracakları düzenlenmiştir.


(EPDK'nın 3 Aralık 2020 tarihli kararı ile, 2021 yılı için YEKDEM başvurularının 21 Aralık 2020 tarihine kadar alınmaya devam edileceği düzenlenmiştir. İlgili karar ilişkin yazımız: https://www.legalakademi.org/post/yekdem-ba%C5%9Fvuru-s%C3%BCresi-uzat%C4%B1ld%C4%B1 )


Bununla birlikte, 30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek olan elektrik üretim tesisleri için fiyatların Türk Lirası olarak uygulanacağı ve YEKDEM'e ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği düzenlemiştir.


Madde 6/B'de yapılan değişiklikler ile, Türk lirası yerli katkı fiyat uygulaması kapsamına, yerli aksam kullanan tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kurulacak lisanssız üretim tesisleri de dahil edilmiştir. Yerli aksam kapsamının tanımı, standartları, sertifikasyonu ve denetimi ile ilgili usul ve esasların, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği de hükme bağlanmıştır.


Bir diğer yenilik ise arazi ihtiyacına ilişkin uygulamaları düzenleyen Madde 8/f.3 maddesi kapsamında getirilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar da dâhil enerji nakil hatlarına ilişkin, izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine %85 indirim uygulanması yatırım ve işletme dönemlerinden itibaren başlamakta idi. Anılan maddede yapılan değişiklik ile, 10 yıllık indirim süresinin, lisans tarihinden itibaren başlayacağı düzenlenmiştir.


6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ("6446 sayılı Kanun"):


6446 sayılı Kanun madde 8/f. 2'ye eklenen d bendi ile TEİAŞ görev ve sorumluluklarında değişikliğe gidilmiştir. Anılan hüküm uyarınca, TEİAŞ, iletim sisteminin normal işletme koşulları içerisinde işletilmesi ile işletme güvenliği ve bütünlüğü üzerinde risk oluşturan durumlara ilişkin olarak, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenen sistem kullanım ihlallerinin takibini yapmak ve cezai şartlar ile öngörülen diğer yaptırımları uygulamakla yükümlü olacaktır.


Yine madde 8/5 uyarınca, üretim ve tüketim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi ve bu tesisin sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarının yapılmasının gerekli olduğu hâllerde; bu tesislerin yapımı için TEİAŞ’ın yeterli finansmanının olmaması veya zamanında yatırım planlaması yapılamaması durumlarında, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel kişi veya kişilerce müştereken yapılabilmekte veya finanse edilebilmektedir. Yapılan yatırımın tutarı ilgili tüzel kişi veya kişiler ile TEİAŞ arasında yapılacak sözleşme ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde geri ödeneceği ve geri ödeme süresinin en fazla 10 yıl olacağı düzenlenmiş idi. Hükmün yeni hali ile geri ödemenin, ileti sistemi kullanım bedelinden mahsup edilmek suretiyle, en fazla 5 yıl olacağı yönünde değişikliğe gidilmiştir.


6446 sayılı Kanun madde 14/f. 1 ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf faaliyetler düzenlenmiş olup, 7257 sayılı Kanun kapsamında eklenen g bendi ile, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi de madde kapsamına alınmıştır.


Madde 19 ile düzenlenen taşınmaz temini işlemlerine ilişkin de önemli düzenlemeler getirilmiştir. Kanun'un önceki versiyonunda, taşınmaz temini talepleri ile ilgili olarak elektrik piyasasında üretim ve dağıtım faaliyeti yürüten özel hukuk tüzel kişi talepleri Kurum tarafından değerlendirilirken, gerekli kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi bakımından üretim faaliyetinde bulunanlar için Maliye Bakanlığı, dağıtım faaliyetinde bulunanlar için ise TEDAŞ yetkili kılınmış idi. Maddenin yeni hali ile, üretim faaliyetinde bulunanlar özel hukuk tüzel kişilerinin taşınmaz temini talepleri ve işlemlerinin yürütülmesinde Kurum yetkili kılınırken, dağıtım faaliyetinde bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri ve işlemlerinin TEDAŞ tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır.


Bir diğer değişiklik ise, piyasada faaliyet gösteren şirketlerin, hisse devirleri bakımından aranan Kurul iznine ilişkin olmuştur. 6446 sayılı Kanun madde 5/3 uyarınca, yalnızca, tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişilerin, halka açık şirketler bakımından yüzde beş, diğerleri bakımından ise yüzde on ve üzerindeki sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlemi Kurul onayına tabi olacaktır.


7257 sayılı Kanun'a aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-9.htm


5346 sayılı Kanun ve 6446 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikleri gösterir karşılaştırma tablolarını cihazınıza indirerek inceleyebilirsiniz.


5346 Sayılı Kanun (1)
.pdf
Download PDF • 232KB

6446 Sayılı Kanun
.pdf
Download PDF • 284KB

45 görüntüleme0 yorum