top of page

Elektrik Piyasasında Yeşil Sertifika Dönemi

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği ("Yönetmelik") 14 Kasım 2020 tarihli 31304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik, amaç maddesinde de belirtildiği üzere, elektrik üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amaçlarıyla tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin takip, ispat ve ifşa edilmesi ile tüketicilere yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin belgelendirilmek suretiyle tedarik edilmesini sağlayan yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemine ("YEK-G sistemi") ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelik, 1 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.


YEK-G Sistemi

YEK-G sistemi , Yönetmelik madde 4/dd uyarınca piyasa işletmecisi olarak belirlenen Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ("EPİAŞ") tarafından yönetilecektir. EPİAŞ, YEK-G sistemine ilişkin kayıt veri tabanını kurmak, işletmek ve yönetmek ile yükümlü olacaktır.


YEK-G sistem kullanıcıları, Yönetmelik madde 6 kapsamında, üretim ve tedarik lisansı sahipleri olarak düzenlenmiş olup, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında yer alan üreticiler, YEK-G sistem kullanıcısı olamayacaklardır. Birden çok kaynaklı elektrik üretim lisansı sahipleri, tesiste kullanılan enerji kaynaklarının tamamının yenilenebilir olması halinde, YEK-G sistemine ve organize YEK-G piyasasına katılabileceklerdir.


YEK-G sistemine katılım sağlamak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin EPİAŞ'a kayıt yaptırmaları ve kayıt veri tabanında hesap açtırmaları zorunludur. İlgili tüzel kişilerin kaydının yapılabilmesi için yerine getirmeleri gereken yükümlülükler Yönetmelik madde 9 ile düzenlenmiştir.


Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanslı üretim tesislerinden gerçekleştirdikleri elektrik enerjisi üretimleri için YEK-G belgesi ihraç etmek isteyen YEK-G sistem kullanıcılarının, bu üretim tesislerini YEK-G sistemine her bir takvim yılı için kaydetmeleri zorunlu tutulmuştur.


YEK-G Belgesi ve Ticareti

EPİAŞ tarafından ihraç edilecek ve her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül edecek olan, yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi ("YEK-G belgesi"), tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayacaktır. YEK-G belgesi, Yönetmelik madde 5/2 kapsamında, üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin talebi üzerine, belgelendirilebilir üretim miktarı dikkate alınarak ihraç edilecek olup, elektrik enerjisinin üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerli olacaktır.


Yönetmelik madde 11 uyarınca, YEK-G belgesi ticareti, YEK-G sistem kullanıcıları arasında olmak kaydıyla;

i) Enerji tedarikinden bağımsız olarak organize YEK-G piyasasında,

ii) Enerji tedariki ile birlikte veya enerji tedarikinden bağımsız olarak YEK-G ikili anlaşma piyasasında gerçekleştirilebilecektir.

Organize YEK-G piyasasında eşleşmeler, tekliflerin teklif defterinde yer aldıktan hemen sonra eşleşebileceği ve ticari işlemin gerçekleşebileceği sürekli ticaret yöntemi ile gerçekleşir ve sürekli ticaret metodunda açılacak kontratlar seans süresince işlem görür.


YEK-G sistem kullanıcıları arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, YEK-G belgesinin alınıp satılmasına dair yapılan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabi olmayan, ikili anlaşma piyasasında yapılan anlaşmaların, Yönetmelik madde 7/3 uyarınca, sistem kullanıcıları tarafından EPİAŞ'a bildirilmeleri zorunludur.


İlgili Yönetmelik metnine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201114-2.htm22 görüntüleme0 yorum
bottom of page