top of page

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Güncel Karar Özetleri


1) “Veri sorumlusu bankanın ilgili kişiye ait kredi kartı ekstresinde yer alan kişisel verileri yanlış e-posta hesabına göndermesi”

(30/01/2020 tarihli ve 2020/78 sayılı Karar)


İlgili kişinin bireysel kredi kartı ekstresinde yer alan kişisel veriler, Banka tarafından ilgili kişinin ortağı olduğu şirket üzerine kayıtlı adresine gönderilmiş ve ilgili kişi dışında veri aktarımı yapılmıştır. Kararda, ilgili kişinin telefonla aranarak bilgilendirilmesinin Kanun madde 13'de öngörülen usule uygun olmadığı gerekçesiyle Banka'nın talimatlandırılmasına ve aykırı kişisel veri aktarımı nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


https://kvkk.gov.tr/Icerik/6922/2020-78
2) “Veri sorumlusu sağlık firması tarafından eski çalışanı olan ilgili kişinin kişisel verilerinin rızası alınmaksızın aktarımı”

(11/02/2020 tarihli ve 2020/108 sayılı Karar)


İlgili kişinin eski işvereni, yeni işverene kamuya açık bir platformdan edindiği iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçip, eski çalışanının işten ayrılış sebebini paylaşmıştır. Kararda veri sorumlusunun meşru menfaati nedeniyle veri işlemesinin zorunlu olduğu gerekçesiyle hukuka aykırı veri işleme olmadığına hükmedilmiştir.


https://kvkk.gov.tr/Icerik/6921/2020-108
3) “İlgili kişinin bir kargo şirketine karşı açtığı işe iade davasında, kişisel verisi olan kamera görüntülerinin kargo şirketi tarafından mahkemeye sunulması”

(25/06/2020 tarihli ve 2020/494 sayılı Karar)


Kargo şirketi çalışanının iş akdinin feshine ilişkin görülen davada delil olarak sunulan eski çalışanın kamera görüntülerine karşı yapılan şikayette, veri sorumlusu şirketin kamera kaydı alındığına ilişkin bilgilendirme yapması ve faaliyet alanı gereği kamera kaydının zorunlu olması sebebiyle Kanun 5/2(a) uyarınca işleme yapıldığından, tesis edilecek işlem olmadığına karar vermiştir.


https://kvkk.gov.tr/Icerik/6925/2020-494
4) “Ölenin sağlık verisinin yasal mirasçısı tarafından talep edilmesi”

(30/06/2020 tarihli ve 2020/507 Sayılı Karar)


Yasal mirasçısı tarafından vefat eden ilgili kişinin bir kamu kurumu nezdinde bulunan sağlık verilerinin, kendisine iletilmesi istenmiş fakat kamu kurumu talebi ancak mahkeme kanalıyla istenmesi halinde iletilmesinin uygun olacağını belirterek reddetmiştir. İlgili kişinin yasal mirasçısının sağlık verilerini Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik kapsamında talep edebileceğini ancak Kurumca yapılan başvurunun KVKK kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde karar verilmiştir.


https://kvkk.gov.tr/Icerik/6926/2020-507
5) “İlgili kişinin, veri sorumlusu bir banka nezdindeki kişisel verileri olan hesap ve kiralık kasa bilgilerinin aktarılması”

(13/02/2020 tarihli ve 2020/118 sayılı Karar)


Bankanın müşterisine karşı başlatılan icra takibi kapsamında, Banka nezdinde varlık bulunup bulunmadığına ilişkin cevaben bilgi vermesinin Kanun madde 8 uyarınca kanuni yükümlülüğü kapsamında olduğuna karar verilmiştir.


https://kvkk.gov.tr/Icerik/6924/2020-118
6) “Veri sorumlusu sabit telefon hizmeti sağlayan işletmeci tarafından bir hastanenin müşterilerinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi”

(03/02/2021 tarihli ve 2021/84 sayılı Karar)


İlgili hastanenin hastalarıyla iletişim kurmak üzere anlaştığı sabit telefon hizmeti sağlayan (1. STH) işletme tarafından, hastaların telefon numaralarına hastanede daha önceden çalışmış bir doktora hasta sağlamak adına SMS atıldığı; bu SMS'lerin ilgili doktorun ve şu an çalıştığı hastanenin iletişim bilgilerine yönlendiren ikinci bir sabit telefon hizmeti telefon numarasını içerdiği belirtilmiştir. 1.STH, 2.STH işletmesiyle işbirliği içinde olmak suretiyle hastaların kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde işlendiği ileri sürülmüştür.


Kurul’un yapmış olduğu incelemeler neticesinde 2. STH’nin aracı hizmet sağlayıcı olarak değerlendirildiği takdirde hukuka aykırı bir faaliyetinin olmadığına ve 1. STH’nin Kanunun 5. maddesinde hüküm altına alınan işleme şartlarını sağlamaksızın telefon numaralarına reklam içerikli ileti yönlendirmek suretiyle ilgili madde hükmüne aykırı hareket ettiği ve hastane müşterilerinin telefon numaralarını amacı dışında kullanarak Kanunun 12. maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen yükümlülüğe aykırı davrandığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.


https://kvkk.gov.tr/Icerik/6931/2021-84
7) “İlgili kişilerin kişisel verileri olan banka hesap hareketlerinin, mevduat bilgilerinin, para yatırma ve çekme işlemlerinin açık rızaları olmaksızın vergi müfettiş yardımcısı tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi”

(13/02/2020 tarihli ve 2020/120 sayılı Karar)


İlgili kişilerin kişisel verileri olan banka hesap hareketlerinin, mevduat bilgilerinin, para yatırma ve çekme işlemlerinin açık rızaları olmaksızın vergi müfettiş yardımcısı tarafından hukuka aykırı olarak Vergi Tekniği Raporu’unda işlendiği belirtilmiştir.


Kararda Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümleri incelendiğinde, şikâyete konu veri işleme faaliyetinde; vergi incelemesi kapsamında mükellefle ilgili kimselerin hesap durumlarının elde edilebileceği, bu nedenle ilgili kişilerin mükellefin %100 ortağı tarafından kendilerine vekâlet verilmesi suretiyle şirketi temsile haiz olmaları nedeniyle bu kişilerin “mükellefle ilgili kimseler” kapsamında değerlendirilebileceğine, bu noktada tşirketi temsile yetkili kişilerin mükellefin çek ödemesi olarak kullandığı banka hesaplarıyla sınırlı olarak kişisel verilerinin işlenmesinin ölçülülük ilkesine uygun olduğuna, kişisel veri işleme faaliyetinin Kanunun 5/2(ç) kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü çerçevesinde yerine getirildiğine ve şikâyete konu kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenebileceğine karar verilmiştir.


https://kvkk.gov.tr/Icerik/6923/2020-120
8) “Veri sorumlusu bir havayolu şirketi tarafından ilgili kişiye ait çağrı merkezi görüşme kayıtlarının transkriptinin teslim edilmemesi”

(30/06/2020 tarihli ve 2020/504 sayılı Karar)


İlgili kişi tarafından havayolu çağrı merkezi ile görüşme kayıtlarının teslimi talep edilmesi üzerine havayolu şirket yasal merciler tarafından talep edilmesi gerektiğini ileri sürerek talebi reddetmiştir. Şirket, Kurum tarafından iletilen yazının akabinde görüşmeleri teslim etmiştir v bu kapsamda işlem tesisine yer olmadığına karar verilmiştir.


https://kvkk.gov.tr/Icerik/6932/2020-504
9) “Bankaya olan borcundan dolayı ilgili kişinin yakınına Bankanın sözleşmeli avukatı tarafından ilgili kişinin borç bilgisinin iletilmesi”

(09/02/2021 tarihli ve 2021/115 sayılı Karar)


Bankanın sözleşmeli avukatı tarafından, borçlu kişinin yakınının cep telefonu numarasına SMS gönderilmesi yoluyla borç bilgisinin verilmesi hususunda, ilgili yakını olan kişinin cep telefonu numarası verisinin Banka tarafından hukuka aykırı işlendiği, avukatın ise numaranın ilgili kişiye ait olmadığını tespit ettiği anda gerekli tedbiri aldığı gerekçesiyle yapılması gereken bir işlem olmadığına karar verilmiştir.
10) “İlgili kişinin, bilet satın almamasına karşın bir havayolu şirketinden uçak bileti satın aldığına dair SMS alması”

(11/08/2020 tarihli ve 2020/608 sayılı Karar)


Karara konu olayda, ilgili kişi bilet almamasına rağmen bilet aldığına dair havayolu şirketinden SMS almış ve akabinde Havayolu'na şikayette bulunmuştur. Kişinin iletişim bilgilerinin başkası tarafından sehven Havayolu'na iletilmesinde şirketin kastının bulunmadığı ve ayrıca sisteme girilen numaralar ile sahiplerinin eşleştirilmesine imkan veren bir sistem olmadığı göz önünde bulunudularak Kanun kapsamında tesis edilecek işlem olmadığına ve Havayolu'nun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.


https://kvkk.gov.tr/Icerik/6927/2020-60845 görüntüleme0 yorum
bottom of page