Kurumsal Yönetim Tebliği'nde Değişiklik: Sürdürülebilirlik İlkelerinin Uygulanması


II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ"), 31262 sayılı ve 2 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişiklikler getirilmiştir.


Tebliğ'in Amaç ve Kapsam başlıklı 1'inci maddesine 5. fıkra eklenmiş olup, anılan fıkra uyarınca, 1'inci maddenin, ikinci fıkrasında sayılan ortaklıklar dışındaki ortaklıklar, sürdürülebilirlik ilkelerine tabi olup, bu ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamındaki açıklamalara yer verilecektir.


Ortaklıklar tarafından düzenlenecek faaliyet raporlarını düzenleyen madde 8'in birinci fıkrasına, yıllık faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.


Tebliğ madde 8'e eklenen üçüncü fıkra kapsamında ise Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından ilan edilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasının gönüllülük esasına dayalı olduğu ve sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esasların Kurul tarafından belirleneceği ve Kurulca ilan edileceği hükme bağlanmıştır.Değişikliğe ilişkin tebliğe aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201002-4.htm


Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1332

28 görüntüleme0 yorum