top of page

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklikler

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") 12 Ocak 2021 tarihli ve 31362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Değişiklik Yönetmeliği ile Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde ("Yönetmelik") değişiklikler yapılmış ve vadeli doğal gaz piyasasına ("VGP") ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.


VGP'de İşlem Yapma


Bu kapsamda, Yönetmelik madde 7'ye eklenen 2. fıkra hükmü uyarınca, VGP'de işlem yapmak isteyen piyasa katılımcıları, standart taşıma sözleşmesi ve sürekli ticaret platformu katılım anlaşmasına ek olarak, VGP'ye katılım anlaşmasını da imzalayacaklardır. Yine aynı hüküm kapsamında, bu anlaşmanın sürekli ticaret platformu katılım anlaşması süresince yürürlükte olacağı da düzenlenmiştir.


Yönetmelik madde 12'de düzenlenen şartları sağlayan piyasa katılımcıları, VGP katılım anlaşmasını imzalamaları ve Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları'nda ("VGPUE") belirtilen diğer koşulları sağlamaları suretiyle VGP'de işlem yapmaya hak kazanacaklardır.


Mevzuata Aykırılık Yaptırımları


Yönetmelik madde 13'e eklenen 8. fıkra hükmü ile, piyasa katılımcıları ve sistem kullanıcıları tarafından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ("Kanun") ve diğer ilgili mevzuata aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("Kurul") tarafından istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması halinde, Kanun madde 9 ile düzenlenen yaptırımlara tabi olunacağı hükme bağlanmıştır.


Teminat Yükümlülüğü

Yönetmelik madde 17 uyarınca, piyasa işletmecisi ("EPİAŞ") , organize toptan doğal gaz satış piyasasına katılım ile piyasa işlemlerinin ve dengesizliklerin uzlaştırılması işlemlerine ilişkin olarak piyasa katılımcısından teminat talep etmekteydi.

Anılan maddeye eklenen 2. fıkra hükmü uyarınca, teminat yükümlülüğü, teminat türleri, teminat olarak kabul edilecek kıymetler, teminat süreçleri ile teminat tutarlarının hesaplanmasına ve ilgili mevzuat uyarınca sunulması gerekli teminatları aşan tutarların kullanılmasına ilişkin hususlar Piyasa İşletim Usul ve Esasları ("PUE") ile VGPUE’de düzenlenecektir.


Temerrüt Garanti Hesabı


Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen bir diğer önemli değişiklik ise, Yönetmelik'e eklenen, temerrüt garanti hesaplarına ilişkin madde 17/a olmuştur.


Anılan madde uyarınca, EPİAŞ, vadeli doğal gaz piyasasında, piyasa katılımcılarının bir veya birkaçının temerrüde düşmesi halinde oluşabilecek zararların ilgili piyasa katılımcılarının teminatlarını aşan kısmı için kullanılmak üzere temerrüt garanti hesabı oluşturacaktır.


Temerrüt garanti hesabı ilgili piyasa katılımcılarının katkıları ile oluşturulacak ve EPİAŞ tarafından temsil ve idare edilecektir.


Madde 17/A/3 ile, EPİAŞ'ın, temerrüt halinde ödemek üzere, temerrüt yönetimi kaynaklarına katkı sağlamayı taahhüt ettiği düzenlenmiştir.


(i) EPİAŞ'ın temerrüt yönetimi katkısının, miktarı ve kullanılma şekli ve (ii) temerrüt garanti hesabı büyüklüğünün ve katkı paylarının belirlenmesi, katkı payı olarak kabul edilebilecek varlıkların türlerinin belirlenmesi, ilave katkı payı alınacak durumlar, temerrüt garanti hesabındaki TL cinsinden sunulan nakit katkı paylarının nemalandırılması, bu varlıkların temerrüt durumunda kullanılması ve piyasa katılımcılarına iade edilmesine ilişkin hususlar da yine VGPUE’de düzenleneceği öngörülmüştür.


Fatura ve Ödemeler


Yönetmelik madde 17/B hükmü uyarınca, PUE ve VGPUE hükümleri uyarınca düzenlenen faturalara ilişkin olarak, fatura ödeme yükümlülüğünü belirlenen sürelerde yerine getirmeyen piyasa katılımcısının; temerrüde düşmesi, fatura borçlarının teminat ve cari hesaplarından ve/veya temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarından tahsil edilmesi, ödenmeyen tutarlar için temerrüt faizi uygulanması, teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyen piyasa katılımcılarına teminat tamamlama çağrısı yapılması ve teminatını tamamlamayan piyasa katılımcıları hakkında tesis edilecek işlemlere ilişkin hususlar PUE ve VGPUE’de düzenlenecektir.

Piyasa işletmecisi tarafından işletilen organize toptan doğal gaz piyasalarında işlem yapan tüm piyasa katılımcılarının net borçlarına istinaden, merkezi uzlaştırma kuruluşunda bulunan cari hesaplarına yapmış oldukları fatura ödemeleri aşağıdaki sıra ile borçlarına mahsup edilecektir:

(i) Piyasa işletmecisine ödenecek piyasa işletim ücretleri ile diğer ücretler. (ii) Fatura işlem borç tutarı. (iii) VGP borç tutarı ve KDV borç tutarı. (iv) Fatura dengesizlik borç tutarı.


İlgili Değişiklik Yönetmeliği'ne aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210112-2.htm

21 görüntüleme0 yorum
bottom of page