top of page

Portföy Yönetim Şirketlerinin Asgari Sermaye Tutarlarında Değişiklik

27 Mayıs 2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-55.1.ç Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ ile portföy yönetim şirketleri bakımından öngörülen asgari sermaye tutarlarında değişikliğe gidilmiştir.


Tebliğ'in 5'inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, kuruluş izni başvurularının Sermaye Piyasası Kurulu'nca değerlendirilmesi için başlangıç sermayesinin 2.000.000 Türk Lirası yerine, en az 6.000.000 Türk Lirası olacağı düzenlenmiştir.


Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükleri düzenleyen madde 28'de yapılan değişiklikler kapsamında ise yönetilen portföy büyüklüğüne göre asgari sermaye tutarları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:Anılan hükmün ikinci fıkrası uyarınca, yönetilen portföy büyüklüğünün 15.000.000.000 TL’yi aşması halinde, 15.000.000.000 TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermayeye sahip olunması gerekmekte olup, şirketin özsermaye tutarının 40.000.000 TL’yi aşması halinde ise ilave özsermaye şartı aranmayacaktır.


Uyum Süreci


Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruluş izni alan şirketler, en geç 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla açıklanan sermaye gerekliliklerine uyum sağlamak zorundadırlar.


Tebliğ'e aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210527-8.htm

16 görüntüleme0 yorum
bottom of page