Rekabet Hukukunda Taahhüt Uygulaması Başladı

Bilindiği üzere 16 Haziran 2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da ("Kanun") getirilen değişiklikler kapsamında, madde 43'e ek fıkralar getirilmiş, bu kapsamda teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin, kendilerine karşı Kanun madde 4 veya 6'ya istinaden başlatılan, soruşturma ya da ön araştırma süreçlerinde taahhüt sunabilmesi imkanı kazandırılmıştı.


Kanun madde 43/3 uyarınca, Rekabet Kurulu ("Kurul") söz konusu taahhütler yoluyla rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirir ise, bu taahhütleri teşebbüs veya teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya başlatılan soruşturmanın sona ermesine karar verebileceği hükme bağlanmıştı.


Mevzubahis maddenin 4. fıkrası kapsamında ise, Kurul'un, verilen taahhüde istinaden, soruşturma açılmaması veya soruşturmanın sona ermesi kararı verdikten sonra, aşağıdaki durumların varlığı halinde tekrar soruşturma açabileceği düzenlenmişti:

(i) Kararın alınmasına temel teşkil eden herhangi bir unsurda esaslı değişiklik olması,

(ii) İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları,

(iii) Kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş olması.


6 Kasım 2020 tarihinde Kurul'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, gümrüklü geçici depolama hizmeti veren teşebbüslerin Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan taahhüt, Kurul tarafından değerlendirilmiş ve taahhüdün rekabet sorunlarını gidereceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda, anılan teşebbüs bakımından soruşturmaya son verildiği belirtilmiştir.


Açıklamada da belirtildiği üzere, Kurul'un bu kararı taahhüt uygulamasının ilk örneği olma özelliğini taşımaktadır.


İlgili açıklamaya aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz:

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabet-hukukunda-yeni-bir-donem-taahhut-5ca6e0b74220eb11812200505694b4c616 görüntüleme0 yorum