Rekabet Kurumu Tarafından Taahhüt Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı

Rekabet Kurumu (‘’Kurum’’) tarafından Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ Taslağı (‘’Tebliğ’’) 27.11.2020 tarihinde Kurum’un internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu görüşüne sunulmuştur.


Tebliğ ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun (‘’Kanun’’) 4üncü veya 6ıncı maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının, yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde, giderilmesine yönelik ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulmasına, sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından ilgili teşebbüs ve teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilmesine ve izlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda Tebliğ ile getirilmesi ve uygulanması düzenlenen esaslar özetle şu şekildedir:


  • Tebliğ’in 5.maddesi ile taahhüt sürecinin başlatılmasına yönelik esaslar düzelenmiş olup; haklarında yürütülen bir incelemeye taahhütle son verilmesini isteyen tarafların, önaraştırma veya soruşturma sürecinde taahhüt sunma talebinde bulunabilecekleri belirtilmiştir. Bununla birlikte, taahhüt sunma taleplerinin, Kanun’un 43.maddesinin 2.fıkrası çerçevesinde soruşturma bildiriminin tebliğinden üç ay içinde yazılı şekilde Kurum’a iletilmesi gerektiği ve üç ay geçtikten sonra yapılan taleplerin dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.

  • Taahhüt talebinin Kurum’a iletilmesinin ardından, Kurum ile taahhüt görüşmelerinin en kısa sürede başlayacağı ve bu aşamada, inceleme konusu rekabet sorunlarının yeterli açıklıkta ortaya konamamış olması ve daha detaylı araştırmaya ihtiyaç duyulması halinde görüşmelerin başlatılmasının Kurul kararıyla ertelenebileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, inceleme konusu rekabet sorunlarının taahhüt sunacak taraflara açıklanacağı ve sorunların tespitine dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin taraflara sunulacağı, görüşmelerin sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

  • Görüşmelerin ardından, taahhüt sunmaya karar verilmesi halinde tarafların, taahhüt metninin ve taahhüt metninin ticari sırlardan ve gizli belgelerden arındırılmış bir nüshasının Kuruma gönderilmesi gerektiği düzenlenmiştir. İlaveten taahhüdün sunulması için tanınacak sürenin, incelemenin bulunduğu aşama ve taahhüdün kapsamına bağlı olarak görüşmeler esnasında Kurum tarafından tayin edileceği belirtilmiştir.

  • 8.madde ile taahhüt metninin içeriğine ilişkin düzenlemelerde bulunulmuş olup sunulan metnin taahhüdü açık şekilde içermesi gerektiği, alternatif taahhütler içeren metinlerin Kurul tarafından kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

  • Taahhüdün değerlendirilmesi hususunda, sunulan taahhüde konu olan anlaşma, karar veya uygulamanın açık ve ağır ihlal niteliğinde olup olmadığını, taahhüt ve taahhüt metnin Tebliğ ile getirilen unsurlara uygun olup olmadığının değerlendirileceği belirtilmiştir.

  • Yapılan değerlendirme sonucunda taahhüdün Kurul tarafından uygun bulunması halinde taahhüdün ilgili taraf açısından bağlayıcı hale getirileceği ve soruşturmanın açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine ya da taahhüt hakkında şikayetçinin ve üçüncü kişilerin görüşlerinin alınmasına karar verileceği belirtilmiştir.

  • Tebliğin 10. Maddesi ve 11.maddesi uyarınca taahhütte değişiklik yapmak istemeleri halinde, tarafların değiştirilmiş taahhüt metnini ve değiştirilmiş taahhüt metninin ticari sırlardan ve gizli belgelerden arındırılmış bir nüshası ile özetini Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde Kurum’a göndermesi gerektiği belirtilmiştir.

  • Taahhüdün bağlayıcı olmasının ardından izlenmesi ve yerine getirilmesi sürecinin başlayacağı anlaşılmakta olup bu aşamada tarafların taahhüde uyumlarının izlenmesi taraflarca düzenli olarak rapor sunulması, denetim amacıyla üçüncü kişilerin atanması ya da meslek birlikleriyle veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılması gibi yollarla bu sürecin yürütüleceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, izlenme sürecinde Kurulun re’sen inceleme yetkisinin saklı olduğu belirtilmiştir.

  • Tarafların taahhütlerini bütünüyle yerine getirmeleri halinde, bu durumu Kurum’a tevsik edecekleri ve bunun üzerine Kurul’un taahhütlerin yerine getirildiğini saptayan bir karar alacağı düzenlenmiştir.

Sonuç


Tebliğ ile rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılmasına yönelik önaraştırmalarda ve soruşturmalarda sunulacak taahhütlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup söz konusu taslağa ilişkin görüş, öneri ve değerlendirme- lerin 28.12.2020 tarihine kadar iletilebileceği duyurulmuştur.


Tebliğ Taslağına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/1-taahhut-tebligi-pdf


26 görüntüleme0 yorum