top of page

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Karar ve Anlaşmalara İlişkin Taslak Tebliğ

24 Haziran 2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Rekabet Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen değişiklikler kapsamında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 41. maddesine eklenen fıkra ile de minimis kurumu getirilmiştir.


De minimis kurumu ile birlikte, Rekabet Kurulu'nun, ("Kurul") rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma; uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin soruşturmalara konu etmeyerek, daha büyük ölçekli ihlalleri öncelikli soruşturabilmesi hedeflenmektedir.


Kurul, 23 Ekim 2020 tarihinde, mevzuubahis de minimis kurumuna ilişkin uygulama esaslarını belirlemek adına Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı'nı ("Taslak Tebliğ") kendi websitesinde yayımlayarak görüşe sunmuştur.


Taslak Tebliğ ile rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması halleri açık ve ağır ihlal kabul edilmiştir.


Taslak Tebliğ madde 5 uyarınca, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere,

(i) Rakip teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının sahip olduğu toplam pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde onu,

(ii) Rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının her birinin sahip olduğu pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde on beşi aşmaması halinde ilgili anlaşmaların rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı kabul edilir.


Yine açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, teşebbüs birliği üyelerinin sahip olduğu toplam pazar payının karardan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde onu aşmaması halinde, ilgili kararların rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı kabul edilir.


Madde 5/5 kapsamında ise, anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin pazar payları, anlaşma veya karar döneminde birbirini takip eden iki takvim yılı boyunca bu maddede belirlenen eşiklerin üzerinde olmakla birlikte, bu eşikleri iki yüzdelik puandan fazla aşmadığı takdirde, söz konusu anlaşma veya kararın piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı kabul edileceği düzenlenmiştir.


Taslak Tebliğ madde 6 uyarınca, madde 5 kapsamında piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı kabul edilen anlaşma ve kararlar, Kurul tarafından soruşturma konusu yapılmayabilecektir. Bununla birlikte, anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin pazar paylarının bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirlenen eşikleri aşmadığı durumlarda dahi, gerekli görmesi halinde Kurul ilgili anlaşma veya kararı soruşturma konusu yapabilecektir.


İlgili Tebliğ Taslağı'na aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/rekabeti-kayda-deger-olcude-kisitlamayan-anlasmalara-iliskin-teblig-taslagi-pdf14 görüntüleme0 yorum
bottom of page