top of page

Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapıldı

Bilindiği üzere, 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirus (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("Kanun") Geçici 13. madde eklenmişti.


Kanun'un Geçici 13. maddesi uyarınca, 30 Eylül 2020 tarihine kadar sermaye şirketlerinde (i) 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, (ii) geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve (iii) genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği düzenlenmişti. 


28 Ekim 2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 Üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, kapsamında, 30 Eylül 2020 tarihine kadar uygulanması öngörülen kar payı dağıtımına ilişkin kısıtlamanın uygulama süresi 3 ay süre ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.


Tebliğ kapsamında, ile "Kâr Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar" başlıklı Tebliğ’in 5. Maddesi ve "Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması" başlıklı 6. Maddesinde yer alan “kâr payı” ifadeleri “kâr payı veya kâr payı avansı” olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda, ilgili Tebliğ’in kâr payı dağıtımına ilişkin kısıtlamasından istisna tutulacak sermaye şirketlerinin düzenlendiği 5. maddesine “kâr payı avansı” dahil edilmiştir. Dolayısıyla, kar pâyı veya kâr payı avansı dağıtımından istisna tutulacak ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygunluk verilecek bu şirketlerin belirlenmesinde kâr payının yanı sıra kâr payı avansı da kriterler kapsamına alınmış bulunmaktadır.


Tebliğ 5'inci madde uyarınca, kar payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesine ilaveten kar payı avansı dağıtımı yapılabilmesi için de Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunlu kılınmıştır.


İlgili değişiklik Tebliğine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201028-6.htm

21 görüntüleme0 yorum
bottom of page