top of page

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 10 Mart 2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yönetmelik ile aşağıdaki hususlara ilişkin düzenlemeler getirilmiştir:


Uzaktan çalışmaya ilişkin sözleşmenin şekli ve içeriği


Yönetmelik madde 5 uyarınca, uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı bir şekilde yapılacaktır. Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alacaktır.


Çalışma ortamının düzenlenmesi


Yönetmelik madde 6 uyarınca, gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanacak olup, bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenecektir.


Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı


Yönetmeliğin 7. maddesi ile aksi iş sözleşmesinde düzenlenmediği halde uzaktan çalışma için gerekli olan malzeme ve iş araçlarının işveren tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir.


İş araçlarının işveren tarafından sağlanmış olduğu durumlara ilişkin olarak, söz konusu araçların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilmesi Yönetmelik uyarınca öngörülmüştür. Bununla birlikte, işçiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanması gerekmektedir. Bununla birlikte, iş araçlarının listesi, iş sözleşmesi içerisinde veya sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak düzenlenirse ayrıca yazılı belge düzenlenmesi şartı aranmayacaktır.


Çalışma sürelerinin belirlenmesi ve işçinin işveren ile olan iletişimi


Yönetmelik madde 9 uyarınca, uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilecektir. Taraflar, ilgili mevzuatta öngörülen sınırlamalar çerçevesinde çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek ve fazla çalışma, ancak işverenin yazılı talebi üzerine işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilecektir.


İşçi ve işveren arasındaki iletişim yönetimi ve zaman aralığı işçi ile işveren tarafından belirlenecektir.


Verilerin Korunması


Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca uzaktan çalışma kapsamında korunması gereken verinin tanım ve kapsamının iş sözleşmesi kapsamında belirleneceği hüküm altına alınmıştır.


Bununla birlikte, işveren veri korunmasına ilişkin olarak uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme ve bu verilerin korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri alma konusunda ve işçi de kendisine aktarılan kurallara uyma kla yükümlü olacaktır.


İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması


İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olacaktır.


Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler


Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen işlerde uzaktan çalışma yapılamayacaktır:

  • Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle ve bu maddelerin atıkları ile çalışma ve işlenmesine ilişkin işler,

  • Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işler.

Uzaktan Çalışmaya Geçiş


Yönetmelik madde 14 kapsamında, iş ilişkisi hem doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek olup, hem de işçi ve işverenin anlaşması halinde işçinin mevcut iş sözleşmesi uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecektir.


İşçi, yazılı olarak uzaktan çalışma talebinde bulunabilecek olup, işçinin talebi, işyerinde belirtilen usul doğrultusunda işveren tarafından değerlendirilecektir. Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılacaktır. Talebe ilişkin değerlendirme sonucu 30 gün içerisinde işçiye bildirilecektir. Uzaktan çalışmaya geçen işçi, tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilecektir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirecektir.


Ayrıca, uzaktan çalışmanın zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde, uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacaktır.


İlgili Yönetmelik metnine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210310-2.htm


15 görüntüleme0 yorum
bottom of page