Yeni Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği

Genel Bakış

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği ("Yönetmelik") 29 Aralık 2020 tarihli 31349 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Yönetmelik 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, yürürlüğe girmesiyle birlikte 25/5/2016 tarihli ve 29722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği yürürlükten kaldıracaktır.


Yönetmelik ile elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında yapacağı her tür yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı işlerinde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, isteklilerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca ticari sırlarının gizliliğini, denetlenebilirliğini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere uygulayacakları esaslar düzenlenmiştir.


Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4374 sayılı Kamu İhale Kanununa ("KİK") tabi olmayan elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı işlerine esas yapılacak satın alma, satma ile ihale süreç ve işlemleri bakımından uygulama alanı bulacaktır.


İhale ve Sözleşmelere İlişkin Temel İlkeler

Elektrik dağıtım şirketleri yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı işlerine esas yapılacak satın alma, satma ile ihale süreç ve işlemlerini kapsayan satın alma, satma ve ihale prosedürlerini Yönetmelik'e uygun olarak hazırlamakla ve bunları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("Kurum") sunmakla yükümlü kılınmıştır.


Yönetmelik madde 5 uyarınca, tek bir sözleşmeye bağlanacak olan işlerin üst limit tutarı, her bir sözleşme yılı için uygulama dönemine ait ilk onaylı yatırım planında yer alan yıllık yatırım tavanının %10’unu aşamayacaktır.


Bu oran kapsamında hesaplanan tutarın 30.000.000 TL’nin altında olması halinde üst limit tutarı her bir sözleşme yılı için 30.000.000 TL olarak kabul edileceği, bununla birlikte sözleşme süresi bir yıldan fazla olduğu durumda üst limit tutarı, her sözleşme yılı için uygulanması gereken üst limitlerin toplamı olarak uygulanacağı da ayrıca hükme bağlanmıştır.


Yabancı para birimi ile imzalanan sözleşmeler için, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru baz alınacaktır.


Gayrimenkul kiralama ve kiraya verme işleri hariç olmak üzere, ihale sonucu imzalanan sözleşmeler ve çerçeve anlaşmaların süresi, yapım ve mal alımı işleri için iki yılı, varlık satışı ve hizmet alımı işleri için dört yılı aşamayacaktır. Çerçeve anlaşmalar hariç olmak üzere belirtilen sözleşme süreleri, elektrik dağıtım şirketi tarafından gerekçeleri ve sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla ve en fazla bir yıl olmak koşuluyla uzatılabilecektir.


Yönetmelik kapsamında akdedilen sözleşmeler, Yönetmelik madde 5/14 uyarınca devredilemez.


İktisadî ve teknik bütünlüğü bulunan işler parçalara bölünerek ihale edilemeyecek, Yönetmelik'te yer alan parasal limitlerin altında kalmak ya da diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla kısımlara bölünemeyecektir.


Elektrik dağıtım şirketleri, her bir ihale için, ayrı bir ihale dosyası düzenleyecek ve bu ihale dosyalarını elektronik olarak dijital ortamda ya da fiziki olarak muhafaza edecektir.


İhale, Satın Alma ve Satış Usulleri

Yönetmelik madde 6 ile dağıtım şirketlerinin satın alma, satma ve ihale prosedürlerinde yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı kapsamında yapılacak olan işlerin aşağıda belirtilen beş metotla yapılacağı düzenlenmiştir:

(i) Açık ihale.

(ii) Davetiye usulü ihale.

(iii) Doğrudan temin.

(iv) Belli istekliler arasında ihale.

(v) Kapsam dışı alım.


Madde kapsamında ihale metotlarına ilişkin tanımlara ve uygulama esaslarına da yer verilmiştir. Bu kapsamda,


1) Açık ihale, bütün isteklilerin teklif verebildiği, ihaleden en az yedi iş günü öncesinden ilan edilen usul olup, tüm işlerde bu metot kullanılabilir. Tesis varlıklarının güvence altına alınması kapsamındaki sigorta poliçesi alımları, çerçeve anlaşma yapılmasına yönelik ihaleler ve varlık satışları açık ihale usulü ile yapılacaktır.


2) Davetiye usulü ihale, kısa listede bulunan ihale edilen iş için belirlenen yeterlik şartlarını haiz tüm isteklilere ihaleden en az yedi iş günü öncesinden davet edilerek yapılan usuldür. Sözleşme bedeli 2.000.000 TL’ye kadar olan işler bu kapsamda ihale edilebilecektir. Kısa listede yer alan, yapılacak ihale için yeterlik şartlarını haiz isteklilerin sayısının üçten az olması halinde davetiye usulü ihale yöntemi kullanılamayacaktır.


3) Belli istekliler arasında ihale usulü ise ön yeterlik ihalesi sonucunda dağım şirketi tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği iki aşamalı ihale usulüdür. Bu ihale usulü yalnızca SCADA, OSOS, CBS gibi teknolojik ve siber güvenlik kapsamındaki alımlar için kullanılabilecektir.


4) İlan yapılmaksızın tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile dağıtım şirketinin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla

(i) teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak,

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel, tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi halinde,

b) Tek bir gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması durumunda,

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonunun sağlanması için ihtiyaç duyulan yedek parça, malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi halinde,

ç) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya elektrik dağıtım şirketleri tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine alımın yapılmasının zorunlu olması halinde,

d) Asansör, jeneratör, kombi, kazan, araç üstü tesisler gibi şebeke dışı periyodik bakım onarım hizmet alımları, akaryakıt alımları, gayrimenkul satın alma ve kiralama gibi mal ve hizmet alımları, gayrimenkul kiraya verme işleri, tefrişat malzemeleri alımları,

e) Sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun şekilde; herhangi bir sebeple yüklenicinin namı hesabına yaptırılması gereken işler ile fiziki gerçekleşmesi %75 veya üzerinde olan; fesih veya tasfiye edilen işlerin tamamlatılmasına yönelik işler,

doğrudan temin usulü ile ihale süreci beklenmeden görevlendirilecek kişiler tarafından,

(ii) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlar ile gayrimenkul satın alma ve kiralama gibi mal ve hizmet alımları, gayrimenkul kiraya verme işleri haricindeki alımlarda en az üç teklif almak sureti ile piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.


Yönetmelik madde 6 uyarınca, çerçeve anlaşma bir ihale usulü olmayıp, ancak ihale dokümanında belirtmek ve mal alımı veya yapım işleri için en fazla iki yıl, varlık satışı ve hizmet alımları için en fazla dört yıl olmak kaydı ile veya daha kısa süreli belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların/satışların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen açık ihale sonucunda oluşan bir anlaşma niteliğindedir. Çerçeve anlaşmaların esaslarına ilişkin detaylara yine aynı madde hükmü kapsamında yer verilmiştir.


İlanlar

Elektrik dağıtım şirketleri, Yönetmelik madde 8 kapsamında, gerçekleştirecekleri ihale ve satın alma-satma işleri için gerekli olan ilanlar için yedi iş günü, ilan niteliğinde olan zeyilname gibi hazırlık gerektiren bilgi ve belgeleri, en az iki iş günü önce Basın İlan Kurumunun ilan portalında ve ihale tarihine kadar kalmak üzere elektrik dağıtım şirketinin internet ana sayfasında kolayca erişilebilecek görünür bir alanda yayımlamakla yükümlü kılınmışlardır.


İhale veya ön yeterlik ilanında, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise oranı belirtilmelidir.


Yerli istekli ve yerli malı avantajı sağlanan ihaleler

Yönetmelik madde 11 uyarınca, sözleşme bedeli 5.000.000 TL’nin altında olan tüm ihalelerde, yalnızca yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilecektir.


Yerli isteklilerin tespiti, teklif kapsamında sunduğu, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, vergi levhası ve benzeri belgeler üzerinden yapılacak olup, yerli istekli olunduğuna ilişkin ayrıca bir belge istenmeyecektir.


İhaleye yalnızca yerli isteklilerin katılması ve/veya yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak,

İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu, Yerli Malı Belgesi ile belgelendirilecektir. Yerli Malı Belgesi ve yerli katkı oranlarına ilişkin uygulamalar ve düzenlemelerde Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) hükümleri esas alınacaktır.


İhale Şartları

İhalelere, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunan gerçek ve tüzel kişilerin katılamayacakları Yönetmelik 12 ile hükme bağlanmıştır.


İhaleye katılacak isteklilerden; ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklere ilişkin kriterler ihale dokümanında belirtilmeli, ve işin tekniğine uygun olarak bilgi ve belge istenmelidir. Mevzubahis belge ve yetkinliklere ilişkin detaylara madde 12 kapsamında yer verilmiştir.


Tekliflerin Değerlendirilmesi

Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler, en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecektir.


İhale komisyonunca alınan kararlar, gerekçeler ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanacaktır.


Dokümanlar

Yönetmelik madde 9 kapsamında, işin yapılması talebinin oluşturulmasından ihalenin tamamlanmasına kadar geçen süre zarfındaki proje, yaklaşık maliyet, ihale ilanı gibi maddede sayılan tüm bilgi ve belgeler ihale dosyasında muhafaza edilecektir. İhtiyaç duyulması halinde, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale dokümanı dijital ortama aktarılabilir.


Teklifi etkileyecek her türlü husus ihale dokümanında belirtilir ve ihale ilanı veya dokümanlarında bulunmayan herhangi bir husus ihale veya ihaleye konu işin bir parçası olamaz.


Mevzubahis hüküm uyarınca, Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi, teknik hataların veya eksikliklerin tespit edilmesi ve ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihine iki günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılacaktır. Bu durumda ihale tarihi ertelenmesi veya ihale iptal edilmesi de mümkündür.


Tespit edilen maddi, teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, için Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak düzeltme ilanı aranacaktır.


Dağıtım Şirketlerinin İnternet Sitelerinde Yer Verilecek Bilgiler

Dağıtım şirketleri dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri ticari işlerde uygulayacakları ve mevzuata uygun hazırladıkları satın alma ve ihale prosedürlerini internet ana sayfasından erişim sınırlaması olmaksızın kolaylıkla ulaşılacak şekilde süresiz olarak yayımlayacaklardır.


Yönetmelik kapsamı dışında olan alımlar hariç tüm alım ve satımlarda, ihaleyi kazanan istekli isimleri ve sözleşme bedeli bilgileri erişim sınırı olmaksızın internet ana sayfasından ulaşılacak şekilde süresiz yayımlanacaktır.


Mevcut İhaleler Bakımından Durum

Yönetmelik geçici madde 1 uyarınca, Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ihale ilanı yapılmış ve sözleşmeye bağlanmamış ihaleler yürürlükten kaldırılacak Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliğine göre sonuçlandırılabilir.


Dağıtım şirketleri satın alma, satma ve ihale prosedürlerini, Yönetmelik'in yayımı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Yönetmelik'e uygun olarak revize ederek Kurum'a sunmakla yükümlüdür.


İlgili Yönetmelik'e aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229-5.htm21 görüntüleme0 yorum